Procena Rizika

Benefiti izrade procene rizika su brojni ali će pre svega omogućiti da se na osnovu definisanja konkretnih rizika smanje troškovi nabavke nepotrebne opreme sistema tehničke zaštite ili angažovanja više radnika nego što je realna potreba i u najvećoj mogućoj meri će umanjiti posledice štetnog događaja ili vanredne situacije.

Procena rizika čini prvi i nezaobilazan korak u kvalitetnoj i ekonomičnoj izradi sistema fizičke, tehničke ili fizičko-tehničke zaštite.

Procena rizika za zadatak ima da prepozna ove faktore na osnovu:

  • Vrste, namene, veličine i izgleda objekta, lokacije i okruženja, građevinskih i drugih osobina objekta,
  • Kritičnih tačaka sa aspekta mogućnosti nastupanja opasnosti,
  • Vrste i broja stalnih i povremenih korisnika,
  • Režima rada i načina korišćenja objekta,
  • Opreme, predmeta i dokumenata koji će se nalaziti ili se već nalaze u objektu, nivoa rizika od njihovog oštećenja, otuđenja ili uništenja,
  • Istorije vanrednih događaja.